1986 Brahminy Kite. Leichhardt and Mountain Ash. 24cm high